Till samtliga medlemmar och hyresgäster i Brf Jungfrudansen 1

Till samtliga medlemmar och hyresgäster i Brf Jungfrudansen 1

Nordstaden Stockholm AB kommer från och med den 1 januari 2023 att överta den ekonomiska förvaltningen av Brf Jungfrudansen 1. Detta innebär att vi kommer att ta hand om föreningens ekonomi samt avgifts- och hyresadministration.

Ni som önskar e-faktura framöver ansöker om detta hos er internetbank. Sök efter betalningsmottagare ”Nordstaden Stockholm AB”. E-faktura kommer att fungera fr o m kvartal 2 2023.

För Er som idag betalar med autogiro kommer detta att fortsätta fungera som tidigare.

Har Du inte autogiro idag men vill ha det framöver, vänligen maila till avi@nordstaden.se för blankett. Autogiro kommer då att fungera fr o m kvartal 2 2023.

Ni kan logga in via vår hemsida, www.nordstaden.se – Kundportal, för att hämta aviinformation.

Har ni frågor kring avierna, vänligen kontakta oss via avi@nordstaden.se

alt. tfn 08-587 801 50.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.

Med vänliga hälsningar

Nordstaden AB

To all members and tenants of Brf Jungfrudansen 1

Nordstaden Stockholm AB will take over the financial management of Brf Jungfrudansen 1 as of January 1, 2023. This will mean that we will take care of the association’s finances as well as fee and rent administration.

receive electronic invoices

Those of you who wish to in the future apply for this at your internet bank. Search for payee ”Nordstaden Stockholm AB”. The electronic invoice will be operational from Q2 2023.

For those of you who currently pay by autogiro, this will continue to work as before.

If you don’t have autogiro today but want it in the future, please email avi@nordstaden.se for a form. Autogiro will then work from Q2 2023.

You can log in via our website, www.nordstaden.se – Customer portal, to retrieve avi information.

If you have any questions about the avi, please contact us via avi@nordstaden.se

We thank you for your trust and look forward to a good collaboration. With kind regards, Nordstaden AB