Extrastämma 15:e augusti

Extrastämma 15:e augusti

Tisdagen den 15:e augusti klockan 18:30 är det dags för extra föreningsstämma på grund av förändrade stadgar och inval av nya styrelseledamöter (på grund av avhopp). De ändringar som ska genomföras i stadgarna är grundade i den nya lag som gäller från 2023-01-01. Den nya lagen säger att om flera medlemmar har gemensam bostadsrätt så har de endast en röst, samt att vid renovering av bostad krävs tillstånd av styrelsen för att göra förändringar i bärande väggar/konstruktion, elledningar, avlopp samt ventilationskanaler.

Eftersom vi var tvungna att skriva om stadgarna så har vi passat på att modernisera språket och strukturerat om så att stadgarna följer det mönster som våra paraplyorganisationer rekommenderar.

Vi träffas i Corem meeting AB -Solna Gate, Hemvärnsgatan 9 i Solna. Avprickning gentemot
röstlängden sker från kl. 18:00 och föreningen bjuder då på kaffe och kaka.

Förslag på dagordning till stämman:

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Beslut om stadgeändringar
  9. Val av styrelseledamöter
  10. Stämmans avslutande

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning, Styrelsen